Ouders en school

U vertrouwt uw kind vele uren per week toe aan de school en daarom vinden we het van belang dat u weet wat er op school gebeurt en hoe het met uw kind gaat. We hechten dan ook veel waarde aan het contact met de ouders en daarvoor zijn allerlei vormen:

 • een informatieavond aan het begin van elk schooljaar
 • als er iets actueels speelt, wordt een ouderavond gehouden, vaak georganiseerd door de ouderraad
 • ouders kunnen de schoolgids met allerlei praktische informatie downloaden en aanvullend ontvangen ze een jaarbijlage
 • aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders een jaarkalender met alle geplande activiteiten
 • eens per twee weken verschijnt er een nieuwsbrief voor ouders, de zendMASter geheten
 • de groepen 1 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport
 • drie keer per jaar zijn er tienminutengesprekken, vanaf groep 5 zijn de leerlingen hier ook soms bij aanwezig
 • en tenslotte vinden we het van belang dat ouders en leerkrachten met elkaar in contact treden als er bijzonderheden zijn rondom de ontwikkeling van een kind

Door mee te helpen en te werken zien ouders de school functioneren en zijn ze heel direct betrokken bij school. Veel ouders van de MAS kiezen hiervoor en zijn betrokken bij:

 • de ouderraad, een commissie van ouders die meehelpt bij festiviteiten in de school
 • de medezeggenschapsraad, een commissie van ouders en leerkrachten die formele inspraak heeft in het beleid van de school 
 • de klankbordgroep, een groep met uit iedere groep één ouder die eens in de 6 weken samen met een vaste leerkracht en de directeur vergadert over hoe het gaat op school en in de groepen. De ouders zitten in deze groep op persoonlijke titel en zonder ruggespraak met de andere ouders in de groep.
 • koffie-ochtenden, iedere eerste woensdag van de even maanden houden we een koffie-ochtend. Om 8.30 wordt er koffie/thee geschonken voor ouders die hier zin in hebben.
 • het brigadieren
 • allerlei activiteiten in de school, zoals het begeleiden bij schoolreisjes, het vervoer naar excursies, meehelpen bij spelletjes etc.