Leerlingenzorg

Grenzen aan de zorg, mogelijkheden binnen onze zorg.

Uitgangspunt: Het belang van het kind (en de medeleerlingen) staat voorop!

De Menso Altingschool is een dorpsschool. In principe is het uitgangspunt dat alle kinderen die bij ons op school worden aangemeld een plek kunnen krijgen. We werken met 3 onderwijsarrangementen: basis, verdiept en  intensief. Een vierde behoort tot de mogelijkheden en zal ten alle tijden besproken worden in het team (zeer intensief).

Bij de aanmelding kijken we naar het volgende:

1) Past het kind in een van de drie onderwijsarrangementen die wij standaard aanbieden -> Van harte welkom!

2) Past het kind in een van de drie onderwijsarrangementen die wij aanbieden maar heeft het wel een ‘specifieke onderwijsbehoefte’, dan wordt gekeken of we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van het kind.

·         Is er sprake van enkelvoudige dyslexie -> Van harte welkom!

·         Is er sprake van hoogbegaafdheid zonder gedragsproblemen -> Van harte welkom!

·         Is er sprake van een lichamelijke handicap -> Van harte welkom mits de nodige aanpassingen kunnen worden                        gerealiseerd zodat het kind het reguliere onderwijsprogramma kan volgen.

·         Is er sprake van een psychiatrische stoornis (bijv. ADHD, PDD-NOS, ASS, ODD etc. ) dan moet duidelijk worden wat de            mate is, waarin deze stoornis zich openbaart. Van belang is of het kind leerbaar is en of het hem/haar, met een                      aangepaste pedagogische aanpak van de leerkracht, lukt zich zelfstandig te focussen op de taak om zo het reguliere            lesprogramma te volgen en belemmert het gedrag van het kind het onderwijsaanbod voor andere leerlingen niet.

          Is dit het geval -> Van harte welkom!

         Is dit niet het geval dan gelden dezelfde afwegingen als die onder punt 3 worden genoemd.

 3)    Past het kind niet in een van de drie standaard onderwijsarrangementen maar moet een ‘zeer intensief’ arrangement            worden ingezet dan wordt ook gekeken of we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van het kind. We                kijken hierbij naar het kind en de context van de groep waarin uw kind eventueel geplaatst zou kunnen worden. De                volgende zaken zijn van belang:

·         Groepsgrootte in combinatie met aantal leerlingen met een ‘specifieke onderwijsbehoefte’.

·         Hoeveelheid extra zorg en middelen die kunnen worden georganiseerd.

·         De hoeveelheid leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of een zeer intensief arrangement. Bij ons ligt de                    grens bij drie per klaslokaal, andere genoemde voorwaarden daarbij betrokken.

·         In hoeverre belemmert het gedrag van het kind het onderwijsaanbod voor andere leerlingen.

·         In welke mate kan de school terugvallen op de hulp van ouders van het kind (pre-teaching, herhaling, in geval van                nood: het kind ophalen van school, begeleiden bij een excursie)

·         De mate waarin de veiligheid van het kind zelf, die van andere leerlingen en/of de leerkracht wordt gewaarborgd.

We willen hierbij heel duidelijk aangeven dat de genoemde punten bij 3) worden beoordeeld door het team, de kwaliteitscoördinator en de directeur in overleg met het zorgadviesteam. Uiteindelijk beslist de school of we de leerling passend onderwijs kunnen bieden.

We hechten er grote waarde aan om –wanneer we dit passend onderwijs niet kunnen bieden-  de ouders te begeleiden en samen een passende school te zoeken voor de leerling.

Waar zijn we sterk in?

·         Voor hoogbegaafde leerlingen hebben wij een plusgroep, welke op vrijdagmiddag door een gespecialiseerde                          leerkracht wordt begeleid. In de verdere week krijgen de leerlingen een aangepast lesprogramma zodat zij tijd                      hebben voor het uitwerken van de opdrachten.

·         Onze school heeft ervaring met het begeleiden van jonge leerlingen met een Taal Ontwikkelingsstoornis (TOS). Op dit            moment hebben wij drie leerlingen op school, met deze problematiek.

·         Leerlingen met enkelvoudige dyslexie kunnen wij goed begeleiden.

·         Daarnaast hebben we ervaring met kinderen met een eigen leerlijn.

Uitgangspunt: Het belang van het kind staat voorop!