Missie en Visie

Iedereen uniek, maar samen één. We zien je op de MAS!

Onze naam draagt onze open christelijke identiteit mee. Ieder kind is welkom, we hebben respect voor elkaar en elkaars geloof. Menso Alting was een Nederlands Predikant en stond bekend als ‘Hervormer van Drenthe.’ Als CKC Menso Altingschool dragen wij naast de open christelijke identiteit de kernwoorden samen, veilig, ontwikkelen en plezier mee. Hier geven we invulling aan in de dagelijkse praktijk.

Samen

Bij ons kindcentrum staat ‘samen’ bij uitstek centraal. Dit ziet u al wanneer u 's ochtends bij ons het plein oploopt. Dit is een moment van ontmoeten, ons team staat op het plein om iedereen welkom te heten en is daardoor bereikbaar voor een goede afstemming. Aan het eind van de dag zwaaien wij iedereen weer uit. Als integraal kindcentrum werken wij als team nauw samen. We stemmen zorg, aanbod en andere activiteiten op elkaar af. We staan bekend als een kindcentrum waarbij (ouder)betrokkenheid hoog is. Samen zijn we bezig met de ontwikkeling van het kind. Hierbij is er een duidelijke verbinding tussen kind, ouders/verzorgers en team. Op vaste gespreksmomenten in het schooljaar houden wij driehoek gesprekken om zo de betrokkenheid op het leer- en ontwikkelproces te verhogen. Naast de vaste gespreksmomenten staat de deur ook altijd voor u open. Op CKC Menso Altingschool werken we met een leerlingenraad en ideeënbus, zo laten wij kinderen meedenken over ontwikkelingen binnen het kindcentrum. We zoeken altijd naar mogelijkheden om vieringen en andere activiteiten kindcentrumbreed te organiseren.

Ontwikkelen

Door de lat hoog te leggen, creëren we kansen voor ieder kind om zich op het eigen niveau verder te blijven ontwikkelen. Middels doelgerichte evaluatie en toetsmomenten houden wij zicht op de ontwikkeling van ieder kind. We gebruiken methodes om de kerndoelen te bereiken. Waar mogelijk of nodig passen we het aanbod aan. Wij vinden het belangrijk om te differentiëren op basis van de individuele behoefte van ieder kind. Voor het jonge kind geldt dat we zoveel mogelijk thematisch werken. We stimuleren binnen ons kindcentrum de zelfstandigheid van kinderen, door kinderen zelf keuzes te laten maken, uitgestelde aandacht te stimuleren en weerbaarheid en veerkracht te tonen. Binnen CKC Menso Altingschool werken wij als teamleden in kwaliteitsgroepen. Deze groepen waarborgen de kwaliteit binnen ons kindcentrum op verschillende aandachtsgebieden. Tenslotte zijn wij een opleidingsschool. Naast ruimte om zelf als teamlid te ontwikkelen, bieden we aan toekomstig onderwijs- en kinderopvangpersoneel stageplekken om voldoende praktijkervaring te krijgen.

Veilig

Een fijne sfeer en een goed pedagogisch klimaat vinden we van groot belang. Na de zomer- en kerstvakantie besteden wij ruim aandacht aan de gouden en zilveren weken gericht op groepsvorming. Ieder kind mag zichzelf zijn en wordt gezien om wie het is. We respecteren elkaar en zien elkaars kwaliteiten. Naast de gouden en zilveren weken zijn we bezig met de sociaal-emotionele ontwikkeling, mens, maatschappij en burgerschap. De woorden; veilig, weerbaar en veerkrachtig staan centraal in onze manier van werken om zo ieder kind zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. 6 CKC Menso Altingschool is een veilige plek om te oefenen en te leren van eventuele ‘fouten’. Wanneer er iets speelt in de groep, geven we ruimte voor gesprek. Dit maakt dat kinderen gewend zijn om te spreken over problemen en zich gehoord voelen. Voor een veilige sfeer in een kindcentrum is het van belang dat er duidelijke regels en afspraken zijn. Onze basisregels zijn goed zichtbaar door het hele kindcentrum. Als kindcentrum zijn wij in het bezit van het Drents Verkeersveiligheidslabel en we vinden veiligheid rondom het kindcentrum van groot belang. Om dit te bereiken hebben we een verkeerscommissie, bestaande uit ouders, vrijwilligers en teamleden die zorgen voor een veilige verkeerssituatie. Alle kinderen die bij ons over plein lopen, voelen zich veilig en fijn. Dit is een zeer belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling.

Plezier

Ontwikkelen, je veilig voelen en samen zijn, zijn voor ons onlosmakelijk verbonden met plezier op het kindcentrum. Op ons kindcentrum voel je de positieve sfeer meteen wanneer je binnenkomt. Aandacht besteden aan elkaar en elkaars interesses, humor, uitstapjes en stilstaan bij de mooie dingen in het leven dragen hieraan bij.

Identiteit

CKC Menso Altingschool is een open christelijk kindcentrum. Dit houdt voor ons in dat iedereen welkom is en zich welkom mag voelen. Daarbij is respect voor onze christelijke identiteit het uitgangspunt. Onze normen en waarden ontlenen we aan de Bijbel. Met de Bijbel als inspiratiebron willen wij elkaar stimuleren tot verantwoordelijkheid voor de aarde en de samenleving. Dit komt tot uiting in de dagelijkse omgang met elkaar, de zorg voor elkaar, de taal die we spreken, de sfeer die er op school heerst en waar mogelijk houden we er rekening mee in de keuze van onze methoden/leermiddelen. We beginnen en sluiten elke dag af met een lied of gebed. We vertellen de kinderen verhalen uit de Bijbel, de verhalen over God linken we aan sociaal-maatschappelijke thema’s. Samen met de kinderen proberen we te ontdekken wat deze verhalen ons vertellen en hoe zij invloed hebben op ons eigen leven en handelen. We maken hierbij gebruik van de methode Trefwoord. Deze methode gaat uit van verschillende thema’s die school breed worden aangeboden. We besteden aandacht aan het vieren van de christelijke feesten. Regelmatig vieren we het Kerst- of Paasfeest gezamenlijk, maar het kan ook voorkomen dat we het feest in de afzonderlijke groepen vieren. We willen midden in de wereld staan en besteden naast het christendom aandacht aan andere godsdiensten, culturen en leefwijzen. Respect voor elkaar is daarbij het uitgangspunt.