Ouderbetrokkenheid

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijke inspraakorgaan voor ouders en het schoolteam. De MR is er om de schooldirectie te adviseren en te controleren. Op deze manier beïnvloedt de MR mede de kwaliteit van het onderwijs op school.

De MR bij ons op school bestaat momenteel uit vier leden:

twee ouders: Stephanie de Groot en Justin Dol en

twee leerkrachten: Anna Bosma en Jenneke Leefsma.

De MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesbevoegdheid en instemmingsbevoegdheid. De wet geeft exact aan bij welke onderwerpen welke bevoegdheden horen. Gemiddeld wordt er om de zes weken vergaderd. Ook heeft de MR regelmatig overleg met de directeur. De onderwerpen variëren van alles waarvoor advies of formeel instemming van de MR nodig is tot het bijpraten over wat leeft in de school en bij de ouders. Naast een MR per school is er ook een CKC-raad voor instemming of advies op beleid dat voor alle kindcentra geldt. Het bestuur van de stichting CKC Drenthe is gesprekspartner van de CKC-raad. De MR'en kunnen via de CKC-raad invloed uitoefenen op centraal beleid.

 

OUDERRAAD (OR)

Algemeen

De Ouderraad wil de belangstelling en betrokkenheid van de ouders bij de school in al haar facetten bevorderen. Dit gebeurt door het organiseren van allerlei activiteiten, zoals het Startfeest. Daarnaast wordt het schoolteam ondersteund bij activiteiten op school, zoals projecten en de viering van feestdagen. Om dit allemaal te bewerkstelligen, heeft de Ouderraad de activiteiten verdeeld onder diverse taakgroepen.

Taakgroepen

Startfeest     Kinderboekenweek     4 Mijl     Sint-Maarten     Sinterklaas     Kerstviering     Paasviering

NL Doet en Tuindag       Projecten      Avondwandelvierdaagse       Afscheid groep 8     Slotfeest      

Luizen Opsporings Team (LOT)

Verkeer

De verkeers commissie houdt zich bezig met de verkeersveiligheid rond de school en op de aanrijroutes naar de school. De contactpersoon vanuit de Ouderraad vormt samen met andere verkeersouders en een teamlid de verkeerscommissie.De verkeerscommissie regelt de verkeersbrigadiers op de drukke Hoofdweg, speciale verkeersactiviteiten op school en onderhoudt contacten met de gemeente en Veilig Verkeer Nederland (VVN). In samenwerking met de gemeente, provincie en VVN hebben we het Drents Verkeersveiligheid Label, het DVL, gehaald. Dit willen we uiteraard behouden in de aankomende jaren.

 

OUDERBIJDRAGE

Om allerlei activiteiten te kunnen organiseren, heeft de Ouderraad financiële middelen nodig. Dit is de reden dat ouders gevraagd worden om een financiële bijdrage te leveren per kind. De hoogte van de jaarlijkse ouderbijdrage wordt door de Ouderraad vastgesteld. De ouderbijdrage wordt bijvoorbeeld gebruikt voor festiviteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerstviering en Projecten zoals de Kinderboekenweek. Het geld wordt niet besteed aan bijvoorbeeld activiteiten uit het lesprogramma, bekostiging van leerkrachten, schoonmaak en reparatie of verbouwing van het schoolgebouw. Voor de volledigheid wordt gemeld dat de ouderbijdrage geen wettelijk verplichte bijdrage is.

Ieder schooljaar doet de Ouderraad verslag van de inkomsten en uitgaven van het voorafgaande schooljaar. 

Aan het begin van ieder schooljaar wordt voor het komende jaar een begroting opgesteld. De ouders en het schoolteam ontvangen een afschrift hiervan. Heb je nog vragen over de ouderbijdrage, spreek de penningmeester aan op het schoolplein. Natuurlijk kun je ‘m ook mailen. Stuur je mailtje naar masactiviteiten@ckcdrenthe.nl.