Onderwijs

Naast het aanleren van de basisvaardigheden vinden we het van belang ook de emotionele, sociale en creatieve ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Op een uitdagende en ondersteunende manier willen we de talenten van kinderen helpen ontwikkelen en ze voorbereiden op hun plek in de maatschappij.

Verschillen tussen kinderen
We organiseren ons onderwijs zo dat we kunnen aansluiten bij en tegemoet komen aan de verschillen tussen kinderen. Kenmerkend voor ons onderwijs is dat we structureel werken aan zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samen­werking. We werken vanaf groep 1 met  een systeem van dag- en weektaken, waarmee we mogelijkheden creëren om de taken per kind aan te passen aan:

  • Het tempo waarin het kind werkt
  • De hoeveelheid oefenstof die het kind nodig heeft
  • De moeilijkheidsgraad die het kind aankan

Lesmethoden
Voor alle groepen beschikken we over moderne lesmethoden en bij de keuze van nieuwe methoden letten we op de mogelijkheden die ook de methode biedt om in te spelen op de verschillen tussen kinderen. We zijn aangesloten bij een netwerk van scholen om het vak techniek een structurele plaats in ons onderwijs te geven.

EDI en coöperatieve werkvormen
We geven les volgens het model van Expliciete Directe Instructie (EDI-model), welke een aantal vaste lesonderdelen heeft, zoals het benoemen van het lesdoel, de controle van begrip, activatie van de leerlingen en de lesafsluiting. Bij de verwerking maken we veel gebruik van coöperatieve werkvormen, waarbij leerlingen op allerlei verschillende manieren en in verschillende samenstellingen samenwerken.

ICT
In elke groep zijn tablets aanwezig, vanaf groep 3 heeft elke leerling zelfs zijn eigen iPad. En hoewel kinderen op deze manier vertrouwd raken met het werken met computers is dit nooit het doel, maar altijd een middel. Voor alle leeftijden zijn er apps op allerlei terreinen (taal, rekenen, aardrijkskunde enz.) waarmee kinderen in eigen tempo, eigen moeilijkheidsgraad, soms naar eigen keuze kunnen werken. Elke groep krijgt een paar keer per jaar les in 'programmeren'. Ze leren denken als een computer (computational thinking) en leren hoe ze kleine robotjes kunnen besturen en zelf hun eigen games kunnen programmeren. In alle groepen wordt gewerkt met een digitaal schoolbord, een scherm waarop geschreven kan worden, maar waarop met een beamer ook  allerlei bestanden en beelden kunnen worden geprojecteerd.

Omgaan met elkaar
We werken voortdurend aan een goede sfeer en  een klimaat waarin we elkaar accepteren en waarderen. Regelmatig organiseren we activiteiten waarbij oudere en jongere kinderen samenwerken.

Projecten
Een keer per jaar organiseren we in de hele school een project. In alle groepen wordt dan een week lang gewerkt rond een bepaald thema. Onze school doet mee aan het Kunstmenu waarmee kinderen actief kennismaken met allerlei kunstvormen. Daarnaast nemen we deel aan projecten voor Natuur- en Milieu-Educatie. Leerlingen maken kennis met de beginselen van koken en bakken tijdens onze kooklessen in onze kinderkeuken en ook komt elke groep een keer aan de beurt om de schooltuin een jaar lang te verzorgen.

Kwaliteit
We werken voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs. We willen een school zijn die openstaat voor nieuwe ontwikkelingen en kritisch naar zichzelf kan kijken.mLeerresultaten van onze leerlingen, de beoordeling van de inspectie, maar ook de reacties van ouders vormen hiervoor mede de basis. In de afgelopen jaren stroomden de kinderen uit naar de volgende vormen van voortgezet onderwijs:

VMBO BB/KB/GM - 12 %
VMBO TL - 28 %
VMBO TL/Havo - 3 %
Havo - 21 %
Havo/VWO - 5 %
VWO - 31 %